Get Adobe Flash player

Co nowego wniósł w twoje życie Chrystus ?/ zob. Pierze Talec, Wierzyć dzisiaj, s.203 /
1. Naukę. Etykę. Światopogląd, sposób oceny i postępowania.
2. Ideał. Sens mego życia. Nadzieję. Radość
3. Nie wiem, co nowego przyniósł mi Chrystus, bo zawsze byłem chrześcijaninem. Bóg wchodzi w zakres moich przyzwyczajeń i mojego sposobu myślenia. Byłoby mi trudno wyobrazić sobie, czym mógłbym być, gdybym nie został wychowany po chrześcijańsku.
4. Nie potrafię tego powiedzieć, co nowego przyniósł mi Chrystus, ale czuję to, co mi przyniosl? ‘Wszystko! Moc i wraz z nią miłość. Oddal mi się i myślę, że ja też Mu się oddałem’
Rzeczywiście, Bóg tak ukochał świat, że oddal swojego Jedynego Syna. A myśmy się już tak zestarzeli, że staliśmy się niezdolni do zasmakowania w nowości takiego objawienia...Każdemu, kto nas pyta, co nowego Chrystus wniósł w nasze życie, należy dać jedna odpowiedz: CHRYSTUSA! Jego najprawdziwszym i najbardziej przemieniającym wkładem jest coś, co On przyniósł; jest nim to, czym On jest, z Ojcem i z Duchem Świętym. Jego nowość nie polega na tym, co On zaofiarował, ale na miłości, przez którą oddał siebie. W przejmującym przeżyciu wiary chrześcijanin pojmuje twórczy wstrząs tej Obecności i tej Miłości.
Chrzest zaprasza człowieka do wytrwałego poszukiwania, do rozpoznawania jakby po omacku tej ukrytej obecności Miłości, która nie jest taka oczywista. Światło, jakie chrzest objawia, jest analogiczne do mgiełki pogodnego poranka, która podnosi się zwolna, pozwalając spodziewać się pogody, w jaką się wierzy… kiedy słońce już się pokazało! Chrzest daje znak. Każdego człowieka zobowiązuje, żeby się opowiedział za Bogiem, żeby rozpoznał, w jaki sposób On, Syn Boga, przyjął zobowiązania wobec ludzi. Chrzest zabezpiecza nas przed mirażem, jakim byłoby szukanie Zbawiciela poza tym, kim On jest: Jezusem Chrystusem, umarłym i zmartwychwstałym „.


Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitć spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: "Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie".

Sakrament ten jest nazywany chrztem ze względu na główny obrzęd, przez który jest wypełniany: chrzcić (gr. baptizein) oznacza: "zanurzyć, pogrążyć"; "zanurzenie" w wodzie jest symbolem pogrzebania katechumena w śmierci Chrystusa, z której powstaje przez zmartwychwstanie z Nim jako "nowe stworzenie" (2 Kor 5,17; Ga 6,15).
Sakrament ten jest także nazywany "obmyciem odradzającym i odnawiającym w Duchu świętym" (Tt 3, 5), ponieważ oznacza i urzeczywistnia narodzenie z wody i z Ducha, bez którego nikt "nie może wejść do Królestwa Bożego" (J 3, 5).
"Obmycie to nazywane jest oświeceniem, ponieważ ci, którzy otrzymują pouczenie (katechetyczne), zostają oświeceni w duchu..." 7 Ochrzczony, otrzymawszy w chrzcie Słowo, "światłość prawdziwą, która oświeca każdego człowieka" (J 1, 9), "po oświeceniu" (Hbr 10, 32) staje się "synem światłości" (1 Tes 5, 5) i samą "światłością" (Ef 5, 8).
Chrzest jest najpiękniejszym i najwspanialszym darem Boga... Nazywamy go darem, łaską, namaszczeniem, oświeceniem, szatą niezniszczalności, obmyciem odradzającym, pieczęcią i wszystkim, co może być najcenniejsze. Darem - ponieważ jest udzielany tym, którzy nic nie przynoszą; łaską - ponieważ jest dawany nawet tym, którzy zawinili; chrztem - ponieważ grzech zostaje pogrzebany w wodzie; namaszczeniem - ponieważ jest święty i królewski (a królów się namaszcza); oświeceniem - ponieważ jest jaśniejącym światłem; szatą - ponieważ zakrywa nasz wstyd; obmyciem - ponieważ oczyszcza; pieczęcią - ponieważ strzeże nas i jest znakiem panowania Boga.
Żródło: Katechizm Kościoła Katolickiego, Dział drugi, Rozdział pierwszy, Artykuł I: Sakrament chrztu.
 
Informacje praktyczne
Sakramentu chrztu w naszym Kościele udziela się w każdą 2 i 4 niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 11.00. Spotkanie przygotowujące odbywa się w sobotę przed planowanym chrztem, po Mszy św. o godz. 18.00. Zgłoszenia, wraz z wymaganymi dokumentami, należy dokonać w tygodniu przed planowanym chrztem.
 
Wymagane dokumenty
akt urodzenia dziecka wydany przez Urząd Stanu Cywilnego oraz kopia (ksero)
wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców
dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska i adresy zamieszkania), rok urodzenia
zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o możliwości pełnienia funkcji ojca lub matki chrzestnej (rodzicami chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w związkach niesakramentalnych lub niepraktykujące).

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

 w niedzielę i święta

9:30 msza z udziałem dzieci,

11:30 - suma,

17:00 adoracja Najświętszego Sakramentu,

 

18:00 msza wieczorna

w tygodniu

18:00 msza wieczorna

Aktualności